Hopp til hovedinnhold

Nyheter

Blid jente og gutt som ser mot bærbar pc og peker på skjermen!''

Fagskolen Diakonova skal svare på framtidens kompetansebehov innen helse og omsorg

Fagskolen Diakonova ble nylig bevilget 3,5 millioner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) til tre nye utviklingsprosjekter.

4 unge menn og to kvinner i et rom. Den ene kvinna rekker hånden i været.!''

Arbeidslivets nøkkelrolle i Fagskolen Diakonova

Fagskolen Diakonova tar nå et nytt og betydningsfullt skritt mot å styrke samarbeidet med arbeidslivet gjennom etableringen av Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Initiativet er en del av skolens strategi for å videreutvikle praksisnære utdanninger, skal fungere som et bærende organ som knytter tettere bånd mellom fagskolen og arbeidslivet.

Ung kvinnelig helsearbeider måler blodtrykk på eldre dame i rullestol!''

Fagskolen Diakonova utvider med to nye utdanningstilbud!

Fagskolen Diakonova kunngjør med glede godkjenningen fra NOKUT av to nye utdanningstilbud. Rektor Gry Ulvedalen deler entusiasmen og fremhever disse som en del av skolens klare strategi for å møte fremtidens utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Som en relativt nyetablert fagskole var meldingen fra NOKUT om akkreditering av de nye fagskoletilbudene etterlengtet.

!''

Fagskolen Diakonova er tildelt 80 nye studieplasser

Fagskolen Diakonova ble nylig tildelt studieplasser i Oslo og Bergen. Det er et viktig bidrag til å møte de utfordringene som helse- og omsorgssektoren står overfor.

Kvinnelig helsearbeider i uniform!''

Fagskoleutdanningenes relevans for arbeidslivet: en bro til livslang læring og økt kvalitet i helse- og omsorgstjenestene

I 2023 presenterte NIFU den femte kandidatundersøkelsen for fagskoleutdannede, og resultatene peker mot en positiv utvikling innen fagskoleutdanningene. Rapporten gir verdifull innsikt i arbeidslivsrelevansen, kandidatenes tilfredshet og deres vei inn i yrkeslivet etter endt utdanning.

Illustrasjonsfoto - pasient og ansatt med tommel opp!''

Omsorgsmedhjelperkurset er i gang!

Samarbeidsprosjektet mellom Fagskolen Diakonova, Ringerike kommune, Austfjord Behandlingssenter, Menova og Ringerike Læringssenter for voksne er en realitet og vi er glade for å være i gang.

To kvinnelige studenter sitter foran pc.!''

Nytt studietilbud for flyktninger, arbeidsinnvandrere og innvandrere

Nå er det åpnet for søking til emnet Helse og aldring i et aldersvennlig samfunn. Studietilbudet er rettet mot flyktninger, arbeidsinnvandrere og innvandrere.

Figurativ sirkel med mange prosesser!''

Fagskolen Diakonovas strategi er vedtatt

Skolens første strategi, for perioden 2024-2030, er nå vedtatt.

!''

Fagskolen Diakonovas første studentorgan

Fagskolens første studentorgan er konstituert og vi ser frem til et engasjerende samarbeid i tiden som kommer.

3 kvinner og en mann smilende, holder hender!''

Spennende samarbeid for å hjelpe mennesker ut i arbeidslivet

Fagskolen Diakonova og Ringerike kommune har inngått samarbeid hvor Fagskolen Diakonova skal tilby Omsorgsmedhjelperkurs for å hjelpe mennesker ut i jobb!

!''

Feiring av offisiell åpning i Oslo 28. august og Bergen 29. august

Rektor Gry Ulvedalen ønsket det første kullet med studenter velkommen, først i Oslo og deretter i Bergen.

Saks som klipper over rødt bånd!''

Offisiell åpning av Fagskolen Diakonova

Offisiell åpning av Fagskolen Diakonova finner sted på studiested Oslo 28. august og studiested Bergen 29. august.

!''

Fagskolen Diakonova har mottatt tilsagn om tilskudd på 8,2 millioner til fleksibel og desentralisert utdanning

Mottatt tilskudd skal benyttes til utvikling av fleksibel og desentralisert utdanning i kommunene Hurdal, Tinn, Tromsø og på Helgeland.

!''

Regjeringen viser vilje til satsning på fagskole og utvikling av nye fagskoletilbud

I dag har regjeringen Støre lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. Det foreslås å gi NOKUT tilleggsbevilgning på 3,5 mill. kroner til blant annet arbeid med å etablere institusjonsakkreditering i høyere yrkesfaglig utdanning, for å bidra til at NOKUT kan håndtere restansen av søknader om akkreditering av nye fagskoleutdanninger og bidra til å dekke omstillingskostnader i NOKUT.

Studenter utenfor skolebygning!''

Publisering av søkertall

HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) har i dag avholdt pressekonferanse om søkertallene til høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning.

Helsepersonell som har pause rundt et bord!''

Fagskolen Diakonova er med på å styrke kompetansen i helsesektoren

Med innvilgede midler til utviklingsprosjekter skal Fagskolen Diakonova bidra til å styrke tiltrengt kompetanse innen helse og omsorg.

Tid for handling - NOU 2023:4!''

Tid for handling - og kompetansepåfyll?

Helsepersonellkommisjonen peker på høyere yrkesfaglige utdanninger som relevant karrierevei for yrkesfagutdannede med studietilbud som samsvarer godt med kompetansebehov i helsetjenestene.

Prosjektgruppa i prosjektet Integrasjon av flyktninger i høyere yrkesfaglig utdanning!''

Flyktningprosjektet er i gang

Prosjektgruppa i prosjektet Integrasjon av flyktninger i høyere yrkesfaglig utdanning hadde sitt første samarbeidsmøte torsdag 23. mars.

!''

Fagskolen Diakonova bidrar til å styrke helsesektoren gjennom tildelte studieplasser

Med tildelt driftstilskudd for 55 studieplasser fra høsten 2023 skal Fagskolen Diakonova bidra til å møte behov for høyere kompetanse innen helse og omsorg.

!''

Samarbeid med Caritas Norge

Caritas Norge og Fagskolen Diakonova har signert avtale om blant annet å gi innvandrere og flyktninger høyere yrkesfaglig utdanning innen helse- og omsorgsfag.