Hopp til hovedinnhold

Fagskolen Diakonova skal svare på framtidens kompetansebehov innen helse og omsorg

Blid jente og gutt som ser mot bærbar pc og peker på skjermen
Blid jente og gutt som ser mot bærbar pc og peker på skjermen
Fagskolen Diakonova ble nylig bevilget 3,5 millioner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) til tre nye utviklingsprosjekter.

Med et arbeidsliv i omstilling og økt behov for livslang læring, er disse midlene viktige for at Fagskolen Diakonova skal levere utdanninger som svarer på kompetansebehovet i framtiden, få på plass nødvendig utstyr og ta i bruk digital teknologi for å sikre undervisning av høy kvalitet.

De tre utviklingsprosjektene er:

  • Blended learning og bruk av video i undervisning
  • Digital informasjonskompetanse for fagskolestudenter
  • Klinisk handlingskompetanse i helsetjenesten

Blended learning og bruk av video i undervisning

Prosjektet har som mål å forbedre undervisningen ved å implementere Blended Learning, spesielt med vekt på Flipped Classroom-modellen og videoforelesninger. Hovedfokuset er å skape en mer tilpasset læringsopplevelse for tradisjonelle studenter i helse- og omsorgsfag, som kombinerer studier med arbeid. Undervisningen tilpasses for å imøtekomme behovene til denne studentgruppen ved å introdusere Flipped Classroom. Dette muliggjør tilpasning for studenter i jobb, hvor forberedelse til undervisningen skjer fleksibelt etter studentens tidsplan, og digitale ressurser øker tilgjengeligheten.

Blended Learning, en kombinasjon av digitale verktøy og tradisjonell undervisning, har potensial til å øke læringsutbyttet for studenter i hektiske livssituasjoner. Universell utforming er implementert for å sikre tilgjengelighet for alle studenter, uavhengig av behov og språkferdigheter.

Digital informasjonskompetanse for fagskolestudenter

Prosjektet tar sikte på å møte utfordringer knyttet til overgang fra arbeidsliv til studier.

Målgruppen er voksne og erfarne helsefagarbeidere som ønsker å øke sin kompetanse, men som ofte sliter med overgangen fra arbeidslivet til studier og derfor faller fra studiene allerede i starten av studieløpet. Prosjektet søker å forhindre frafall ved å skape et mer inkluderende læringsmiljø gjennom målrettet tilrettelegging og universell utforming. 

Det er flere identifiserte barrierer, mange studenter er lite forberedt til studier, spesifikke utfordringer inkluderer studiekrav i form av skriftlig formulering og studieteknikk, spesielt for de som har vært lenge borte fra skolen. En annen barriere er lese- og skrivevansker, ADHD eller psykiske lidelser, noe som kan gi negative effekter på studiegjennomføringen. Lave norskferdigheter blant minoritetsspråklige studenter skaper utfordringer, og tilgang til studielitteratur på fagskolenivå er en velkjent utfordring.

I møte med barrierene er det identifisert et behov for målrettet tilrettelegging med universell utforming som sentrale faktorer. Ved å forbedre tilgjengeligheten av digitale læremidler, tilrettelegge for digital språkstøtte og sikre bedre tilgang til studielitteratur, søker prosjektet å etablere et inkluderende læringsmiljø. Målet er å støtte mangfoldet av studentenes behov samtidig som overgangsutfordringene ved studiestart reduseres. Dette vil sikre at fagskoleutdanningen innen helse- og omsorgsfag blir tilgjengelig og mest mulig effektivt for alle studenter, uavhengig av individuelle forutsetninger og bakgrunn.

Klinisk handlingskompetanse i helsetjenesten

Prosjektet søker å løse utfordringer i helse- og omsorgssektoren med målrettet kompetanseheving for helsefagarbeidere, støttet av Helsepersonellkommisjonens "Tid for handling" og nasjonale strategier for oppgavedeling og livslang læring. Målet er å ruste helsearbeidere for å møte varierte behov hos pasienter og brukere.

Den modulbaserte tilnærmingen gjør utdanningen tilgjengelig for helsefagstudenter som balanserer deltidsstudier med arbeid og andre forpliktelser. Studieprogrammet gir en praktisk tilnærming for å styrke kompetansen til fagarbeidere og møte dagens og fremtidens utfordringer.

Prosjektet adresserer behovene til tre sentrale grupper av pasienter/brukere:

  • Eldre og voksne med komplekse behov: Økningen i antall eldre krever styrket kompetanse for å imøtekomme varierte behov.
  • Pasienter med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet: Styrking av kompetansen sikrer en helhetlig tilnærming.
  • Personer med utviklingshemming: Spesialisert kompetanse for individuell tilnærming og tilpasset omsorg.

Prosjektet fokuserer også på fagområder som observasjon, vurderingskompetanse, nye arbeidsformer, økt kommunikasjonskompetanse og samhandling. Behovet inkluderer å forstå unike utfordringer ved å være helsearbeider i små miljøer, der nærhet til pasienter og

lokalsamfunnet veves sammen med behovet for bred kompetanse og fleksibilitet.

Målet er å utvikle Klinisk Handlingskompetanse i helsetjenesten for å imøtekomme behovene og sikre at helsearbeidere håndterer mangfoldet av helseutfordringer. Prosjektet vektlegger også fremtidsrettede mestringstjenester for å gi nødvendige verktøy til å møte fremtidens utfordringer på en bærekraftig måte.