Hopp til hovedinnhold

Fagskoleutdanningenes relevans for arbeidslivet: en bro til livslang læring og økt kvalitet i helse- og omsorgstjenestene

Kvinnelig helsearbeider i uniform
Kvinnelig helsearbeider i uniform
I 2023 presenterte NIFU den femte kandidatundersøkelsen for fagskoleutdannede, og resultatene peker mot en positiv utvikling innen fagskoleutdanningene. Rapporten gir verdifull innsikt i arbeidslivsrelevansen, kandidatenes tilfredshet og deres vei inn i yrkeslivet etter endt utdanning.

Høy arbeidslivsrelevans og tilfredshet

Rapporten konkluderer med at fagskoleutdanningene har oppnådd høy arbeidslivsrelevans. Kandidatene gir tydelig uttrykk for tilfredshet med utdanningene og rapporterer i stor grad at de sikrer seg relevante jobber etter endt utdanning. Denne suksessen understreker den vellykkede koblingen mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivets behov.

Økt yrkesaktivitet

Rapporten fremhever en positiv trend med høy yrkesaktivitet blant fagskolekandidatene, og samtidig er arbeidsledigheten lav. Dette signaliserer ikke bare at fagskolekandidatene er ettertraktede i arbeidsmarkedet, men bekrefter også at fagskoleutdanningene spiller en avgjørende rolle i å utstyre kandidatene med nødvendige ferdigheter for å møte utfordringene i dagens mangfoldige arbeidsmiljø.

Oppgavedeling og mer ansvar til fagarbeidere i helse- og omsorgstjenestene

Helsepersonellkommisjonen vektlegger behovet for utvidet oppgavedeling i sektoren for å optimalisere ressursene og møte den stadig økende etterspørselen etter helsetjenester. Fagskoleutdannede blir identifisert som sentrale aktører i denne endringen. Kompetanseheving gjennom fagskoleutdanninger gir helsefagarbeidere muligheten til å påta seg flere oppgaver og økt ansvar, noe som er avgjørende for å opprettholde en effektiv og bærekraftig helsetjeneste.

Fagskolen Diakonova: styrking av kompetanse for fremtidens helse- og omsorgssektor

Fagskolen Diakonova har som mål å være en sentral bidragsyter i samsvar med anbefalingene fra Helsepersonellkommisjonen. Med spesialisering innen helse- og omsorgsutdanninger skaper Fagskolen Diakonova et optimalt læringsmiljø for fagfolk som ønsker å utvide sitt kompetansenivå. Dette er av avgjørende betydning for å imøtekomme de økende kravene i helsevesenet og forberede helsefagarbeidere på en utvidet rolle. Skolens strategi for perioden 2024-2030 er rettet mot å tilby skreddersydde utdanninger av høy kvalitet innen helse, omsorg og velferd.

Fagskoleutdannede fra institusjoner som Fagskolen Diakonova utgjør en betydelig ressurs for fremtiden, hvor utdanningene har et tydelig søkelys på oppgavedeling og økt ansvar. Denne gruppen representerer en verdifull tilføyelse til arbeidsstyrken, og deres kompetanseheving gir et solid grunnlag for å møte utfordringene som ligger foran i helse- og omsorgssektoren. Denne strategiske kompetansehevingen åpner døren for en mer fleksibel og effektiv utnyttelse av arbeidskraften. Dette vil være av avgjørende betydning for å møte de stadig økende utfordringene i helse- og omsorgssektoren.