Hopp til hovedinnhold

Fagskolen Diakonova har mottatt tilsagn om tilskudd på 8,2 millioner til fleksibel og desentralisert utdanning

Fra venstre: Paul Johan Moltzhau, ordfører, Gunn Frøydis Holtet, virksomhetsleder helse, Gry Ulvedalen, rektor, Bjørn-Terje Mellesdal, HR-sjef og Gunne Morgan Knai, varaordfører
Mottatt tilskudd skal benyttes til utvikling av fleksibel og desentralisert utdanning i kommunene Hurdal, Tinn, Tromsø og på Helgeland.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) lyste i januar 2023 ut midler til tilskuddsordninger for å styrke tilgangen på fleksibel og desentralisert utdanning over hele landet.

Fagskolen Diakonova vil nå starte planlegging for oppstart av studietilbudet Aktiv omsorg for eldre på Helgeland, i Hurdal kommune og i Tinn kommune høsten 2024 og for studietilbudet Klinisk vurderings- og handlingskompetanse i Tromsø kommune høsten 2025.

Gry Anja Gundersborg, konstituert kommunedirektør Tinn kommune har følgende kommentar til tildelt tilskudd: - Vi i Tinn er kjempeglade for muligheten som dette gir for en lokal utdanning her hos oss. I disse dager vedtas lokal demensplan – og økt kompetanse er et av hovedmålene i den. – Vi gleder oss til samarbeid med Fagskolen Diakonova  og til å komme i gang.

Av NOU 2023:04 Tid for handling, går det frem at det har blitt merkbart vanskeligere for kommunene å rekruttere helsepersonell til de kommunale helse- og omsorgstjenestene de siste årene, og at særlig distriktene har utfordringer. For mange distriktskommuner er det forventet en svakere befolkningsvekst, i mange tilfeller en befolkningsnedgang, samtidig som det er igjen en befolkning med sterk aldring. I distriktskommuner med spredt befolkning og store avstander, bruker hjemmetjenesten mye tid på å nå alle brukerne og allerede i dag har mange kommuner problemer med å tilby de tjenestene som befolkningen har krav på.

Kompetanseheving av fagarbeidere innen Aktiv omsorg for eldre bidrar til å redusere presset på sykepleierressursene, at sykepleierne i større grad skal få praktisert faget sitt, og at andre yrkesgrupper som helsefagarbeidere kan få økt ansvar og mulighet til å utvikle sin egen profesjon. Dette kan bidra til å styrke fagmiljøene, og det ses på som positivt med hensyn til rekruttering og å skape interessante arbeidsplasser hvor medarbeiderne blir værende.

Utdanningstilbudet Klinisk vurderings- og handlingskompetanse vil være et viktig bidrag for å oppdage sykdom og forverring av sykdom i en tidlig fase. Tidlig oppdagelse av sykdom og/ eller forverring av kronisksykdom vil kunne bidra til tidligere igangsetting av behandling der pasienten er, og dermed hindre unødvendig innleggelse i spesialisthelsetjenesten.

Fagskolen Diakonova jobber for å utvikle utdanningstilbud som svarer på samfunnets behov. Det er viktig for fagskolen å samarbeide med arbeidslivet for å utvikle og tilby fleksible studietilbud. Dette inkluderer nettbaserte utdanninger og deltidsstudier som tilpasses studentenes behov og livssituasjon.