Hopp til hovedinnhold
Studenter utenfor skolebygning
Studenter utenfor skolebygning
Studietilbud

Her kan du lese om de ulike studiene som Fagskolen Diakonova tilbyr og vil tilby i fremtiden. 

Eldre dame  og ung jente smiler og ser i en bok!''

Aktiv omsorg for personer med demens

Utdanningen gir en innføring i aldersvennlige samfunn og eldre personers samfunnsdeltakelse og medvirkning i planlegging og beslutninger som angår deres hverdagsliv. Studentene lærer om aldring, helse og helsesvikt hos personer med demens. De skal utvikle en helhetlig forståelse i hva demens er og betyr, og skal kunne forstå forskjellen mellom demens og kognitive, mentale og/eller psykiske problemer som skyldes annen sykdom eller lidelse.

Eldre dame sitter i rullestol med ung jente sittende på huk foran seg!''

Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer

Utdanningen gir en innføring i aldring, sammenhengen mellom aldring og helse, og i sykdommer og lidelser som er vanlige hos eldre. Studentene lærer om eldre personers fungering, grunnleggende behov og vanlige omsorgsbehov hos gamle og skrøpelige eldre, og hos eldre med ulike grader av funksjonsbegrensninger.

Eldre dame og ung mann står på et kjøkken og lager dessert!''

Helse og aldring i et aldersvennlig samfunn

Her vil du kunne lære om eldre og eldreomsorg i kombinasjon med språkopplæring.

Døende eldre mann i seng, med to kvinner ved sengekanten!''

Palliasjon

Utdanningen skal gi økt kompetanse i initiativ til å utføre palliasjon til alvorlig og uhelbredelig syke pasienter i alle aldre. Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med alvorlig og uhelbredelig sykdom. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov.

Person som sitter med hodet i fanget med grå hettegenser trukket over hodet!''

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Utdanningen skal gi økt kompetanse for å kunne jobbe med personer med psykiske lidelser, rusmiddelproblematikk og samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser). Utdanningen skal også ha fokus på det helsefremmende og forebyggende arbeidet innen psykisk helsearbeid og rusarbeid i et folkehelseperspektiv.