Hopp til hovedinnhold

Regjeringen viser vilje til satsning på fagskole og utvikling av nye fagskoletilbud

I dag har regjeringen Støre lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. Det foreslås å gi NOKUT tilleggsbevilgning på 3,5 mill. kroner til blant annet arbeid med å etablere institusjonsakkreditering i høyere yrkesfaglig utdanning, for å bidra til at NOKUT kan håndtere restansen av søknader om akkreditering av nye fagskoleutdanninger og bidra til å dekke omstillingskostnader i NOKUT.

Regjeringen Støre har tidligere varslet betydelig videre vekst i høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolene skal gi utdanning av høy kvalitet, og være et likeverdig alternativ til utdanning ved universiteter og høyskoler.

I Videre vekst og kvalitet - strategi for høyere yrkesfaglig utdanning (2021) er det et uttalt mål om at fagskolene skal «fortsette å utvikle seg som en viktig leverandør av kompetanse til arbeidslivet gjennom relevante studietilbud av høy kvalitet». Utviklingen skal baseres på utdanningenes praksisnærhet og tette samarbeid med arbeidslivet.

Fagskoler må i dag søke NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om å få godkjent (akkreditert) enkeltudanninger. Saksbehandlingstiden er urimelig lang, og det kan ta opptil 2 år å få godkjent nye fagskoletilbud. Dagens lange saksbehandlingstid gjør det problematisk og uforutsigbart for fagskolene. Siden Norge trenger flere fagskoleutdannede, ønsker fagskolene å kunne starte opp nye utdanningstilbud raskere. Med økte midler vil forhåpentligvis NOKUT kunne håndtere søknadene hurtigere og korte ned på saksbehandlingstiden. Det vil komme samfunnet til gode ved at tilbydere av høyere yrkesfaglig utdanning tidligere får nye utdanningstilbud i drift.

Fagskolen Diakonova har pr nå søknad om tre nye utdanningstilbud inne til godkjenning hos NOKUT: Klinisk vurdering og handlingskompetanse, Psykisk helsearbeid og rusarbeid samt Palliasjon. Dette er utdanningstilbud som svarer godt på skolens samfunnsoppdrag og behov som kommuner og skolens samarbeidspartnere har meldt inn.