Hopp til hovedinnhold

Strategi 2024-2030

Figurativ sirkel med mange prosesser
Figurativ sirkel med mange prosesser
Fagskolen Diakonova ble stiftet 01.08.2021 og de første studentene startet høsten 2023. Fagskolen har som formål å tilby høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene skal gi muligheter til kvalifisering og utvikling, gi kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet, og bidra til å imøtekomme behovet for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet.

Visjon

Fagskolen Diakonova – muligheter for flere 

Fagskolen Diakonova har som visjon å utvide muligheter for høyere yrkesfaglig utdanning med fokus på individuell vekst og karriereutvikling for flere. Fagskolen skal være en inkluderende fagskole som ivaretar både tradisjon og mangfold gjennom tilgjengelighet og individuell tilpasning. Vårt mål er å tilby skreddersydde fleksible utdanningsmuligheter som bidrar til livslang læring og kompetanseutvikling helse- og omsorgssektoren har behov for. 

Verdigrunnlaget

Inkluderende 

Nyskapende 

Brobygger 

Å være inkluderende handler om medmenneskelighet, likeverd, respekt og mangfold. I lys av fremtidens behov ønsker vi å inkludere flere grupper som faller utenfor slik at flere kan bidra i arbeidslivet. For utvikling av en utdanningsinstitusjon som har plass til flere, er tilgjengelighet en viktig forutsetning. Fagskolen Diakonova er tilgjengelig og fleksibel for studenter, arbeidslivet og samfunnet rundt. 

Å være nyskapende handler om endringsvilje og evne til å se fremover. Fagskolen Diakonova bevarer historien, foredler og innoverer – for å bidra til oppdatert kompetanse for fremtidens arbeidsliv. 

Å være en brobygger forplikter til styrket samarbeid, kontaktskapelse, forståelse og partnerskap mellom ulike interessenter, inkludert studenter, arbeidslivet, samfunnet og andre relevante grupper. Fagskolen Diakonova legger til rette for en sømløs overgang fra utdanning til yrkesliv og bidrar til en rikere studentopplevelse og karriereutvikling gjennom meningsfulle og koordinerte relasjoner med alle våre interessenter. 

Hovedsatsing i perioden 2024-2030

Utdanning og læringsmiljø  

Fokusområde - Tilby utdanning av høy kvalitet for fremtiden 

Fagskolen Diakonova har som mål å tilby skreddersydde utdanninger som møter behovene innen helse, omsorg og velferd. Med en diakonal, verdibasert tilnærming forberedes studentene for meningsfulle karrierer. Faglig sterke lærere sikrer best mulig læringsutbytte, med fokus på bærekraft i studieprogrammene. Vårt mål er kontinuerlig faglig og personlig utvikling gjennom livslang læring. 

Fokusområde - Studentvelferd og trivsel  

Fagskolen Diakonova skal tilby et studiemiljø preget av inkludering og mangfold, som speiler samfunnets diversitet. Fagskolens mål er å skape et læringsmiljø som støtter studentenes fysiske, psykiske og sosiale helse. Fagskolen legger vekt på studentenes behov gjennom hele studieforløpet for å fremme trivsel, maksimalt læringsutbytte og høy studiegjennomføring. Studentdemokratiet er sentralt i arbeidet med kvalitet og utvikling.

Organisasjon og vekst 

Fokusområde - Økonomi og vekst 

Fagskolen Diakonova er i etableringsfase og sikter mot en langsiktig oppbygging og vekst. Veksten må sikre lønnsomhet og økonomisk bærekraft, skape rom for å utvikle fagskolens egenart og realisere strategien. Fagskolen må arbeide for å påvirke og forbedre rammebetingelsene, sikre en god og effektiv drift, og utnytte mulighetene til synergier som ligger i eierstrukturene og samarbeid med eksterne. 

Fokusområde - Økt studentvekst og høy gjennomføringsgrad 

Fagskolen Diakonova har som mål å være en foretrukket søkerinstitusjon med årlig økt studentvekst.  Dagens finansieringsmodell krever et betydelig antall studenter for å opprettholde økonomisk bærekraft. Gjennomføringsgraden er en sentral indikator på kvalitet og påvirker både økonomi og omdømme. 

Fokusområde - Etablering av organisasjonsressurser 

I etableringsfasen må fagskolen bygge en strukturkapital som bygger oppunder effektiv bruk av virksomhetens totale ressurser og sørge for at den kan utvikle sine mål. Dette gjelder intern strukturkapital som prosedyrer, støttesystemer, dokumentasjon og rapportering, og ekstern strukturkapital som kunderelasjoner, varemerke og samarbeidspartnere. 

Fokusområde - Attraktivt og helsefremmende arbeidsmiljø 

Fagskolen Diakonova skal være en attraktiv arbeidsplass som fremmer helse, trivsel, og læring. Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for produktivitet, redusert sykefravær, og høy verdiskaping. Dette krever en kultur preget av fellesskap, mangfold, og effektiv samhandling. 

Fokusområde - Fagområdegodkjenning   

Innen utgangen av strategiperioden har Fagskolen Diakonova som mål å ha fagområdeakkreditering, noe som innebærer at fagskolen får rett til selv å opprette utdanninger innen det aktuelle fagområdet godkjenning er gitt. Fagskolen kan dermed raskere tilpasse seg arbeidslivets behov for relevant og fleksibel utdanning. 

Samfunnsrelevans og utvikling 

Fokusområde - Styrke og videreutvikle samarbeid med arbeidslivet  

Fagskoleutdanningene skal være praksisnære og imøtekomme behovet for kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren. Fagskolen Diakonova skal samarbeide med aktører i arbeidslivet for å sikre at både utdanningens læringsutbytte og studentenes studietilbud er relevante for ett eller flere yrkesfelt, samt for samfunn og arbeidsliv. Samhandling med arbeidslivet skal bidra til å høyne kvalitet og fleksibilitet i studiene og for å etablere allianser som støtter fagskolens mål og strategi. 

Fokusområde - Styrke rollen som nasjonal aktør i fagskolesektoren  

Fagskolen Diakonova skal styrke sitt handlingsrom og posisjon som en ledende aktør i fagskolesektoren gjennom verdiskaping og samhandling med relevante parter. Samhandling med arbeidslivet og andre utdanningsaktører står sentralt for hvordan Fagskolen Diakonova kan utvikle seg og bli en synlig aktør innen høyere yrkesfaglig utdanning.   

Fokusområde - Internasjonalt samarbeid  

Internasjonalisering styrker fagskoleutdanningens relevans i et globalisert samfunn og arbeidsliv. I siste fase av strategiperioden bør fagskolen etablere deltakelse i internasjonale utdanningsprogram. Internasjonalt samarbeid kan gi fagskolen gode verktøy for kompetansebygging, kvalitetsutvikling, fornying og innovasjon.  Det er stor grad av sammenfall mellom målene for europeisk og norsk utdanningspolitikk, dermed er europeiske utdanningsprogrammer gode virkemidler også for kvalitetsutvikling.