Hopp til hovedinnhold

Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer

Eldre dame sitter i rullestol med ung jente sittende på huk foran seg
Eldre dame sitter i rullestol med ung jente sittende på huk foran seg
Utdanningen gir en innføring i aldring, sammenhengen mellom aldring og helse, og i sykdommer og lidelser som er vanlige hos eldre. Studentene lærer om eldre personers fungering, grunnleggende behov og vanlige omsorgsbehov hos gamle og skrøpelige eldre, og hos eldre med ulike grader av funksjonsbegrensninger.

Det kan søkes ledige studieplasser hos Samordna opptak i perioden 31. mai - 25. september. Trykk på knappen "ledige studieplasser" nedenfor.

Ledige studieplasser
 • Studiekode: FDAOHNS
 • Studiepoeng: 60
 • Varighet: 2 år - nettbasert med samlinger/rent nettbasert
 • Sted: Bergen og Oslo
 • Semesteravgift: Kr 600,-

Dersom du ønsker å se fullstendig studieplan, trykk på knappen "Studieplan" nedenfor.

Studieplan

Et aldersvennlig samfunn vektlegger eldre personers samfunnsdeltakelse og medvirkning i planlegging og beslutninger som angår deres hverdagsliv. Studentene lærer ulike tilnærmingsmåter som kan stimulere personer med helseutfordringer til aktivitet og deltakelse i samfunnet. De lærer om fysiologiske behov og hvor viktig det er med god hygiene og ernæring for å kunne delta i forskjellige aktiviteter. Studentene lærer også om hvordan kognitive, psykiske og mentale problemstillinger kan hemme aktivitetsutfoldelse og hvordan de skal håndtere slike utfordringer.

Viktigheten av kulturell tilhørighet, livssyn og det å bevare håp, tro, mening og mestring i eldre år blir belyst. Relasjonell omsorg, bruk av makt, kommunikasjon og samhandling står sentralt i utdanningen. Studentene får erfaring med å møte eldre personer med helseutfordringer på en etisk god måte, samhandle og stimulere til økt aktivitet og deltakelse slik at den eldre opplever mening og får en bedre helse/livskvalitet.

Studenten lærer om tverretatlig samarbeid, helse- og aktivitetstilbud, å utvikle gode og tilpassede tjenester, tilrettelegging av omgivelsene for ivaretakelse av individuelle ønsker og behov, fellesskapsaktiviteter og bruk av velferdsteknologi.

Opptakskrav

Oppfyller du ett eller flere av punktene nedenfor?

 • Fagbrev (aktivitør, ambulansearbeider, omsorgsarbeider eller helsefagarbeider) 
 • Vitnemål som aktivitør (1974-1995) eller hjelpepleier (1963-2006)
 • Skal gjennomføre fagprøve innen utgangen av opptaksåret
 • Realkompetanse (ikke noen av delene ovenfor, men annet relevant som for eksempel arbeidserfaring, kurs, vitnemål fra videregående skole eller høyskole innen helse- og idrettsfag.)

Du finner mer informasjon ved å trykke på knappen "Opptakskrav" nedenfor.

Opptakskrav

Emner

 • 00AOHA - Helse og aldring i et aldersvennlig samfunn - 15 studiepoeng
 • 00AOHB - Verdier og relasjoner i møte med eldre personer med helseutfordringer - 15 studiepoeng
 • 00AOHC - Teoretiske perspektiver på aktiv omsorg for eldre personer med helseutfordringer - 15  studiepoeng
 • 00AOHD - Aktiv omsorg i praksis for eldre personer med helseutfordringer - 15 studiepoeng

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter endt utdanning vil du inneha oppdatert og spesialisert kompetanse som kan bidra til at du får andre arbeids- og ansvarsoppgaver.

Nye ansvarsområder kan for eksempel være organisering, planlegging, iverksetting og oppfølging av individuelt tilpassede tiltak og aktiviteter for eldre med helseutfordringer.

Du vil kunne få en mer interessant arbeidshverdag, og du blir en attraktiv arbeidstaker i eldreomsorgen på geriatrisk avdeling i sykehus, i hjemmebaserte tjenester, på bo- og behandlingssenter i sykehjem, ved helsehus og i omsorgsboliger.

Du vil også kunne få mulighet til å delta i opplæring og veiledning av ansatte ved ulike helseinstitusjoner som nevnt ovenfor.  Utdanningen inneholder et grunnleggende kurs i legemiddelhåndtering.

Undervisnings- og arbeidsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Simulering
 • Ferdighetstrening
 • Veiledning
 • Praksisstudier
 • Obligatoriske læringsaktiviteter
 • Selvstudium

Studiet inkluderer en praksisperiode på 8 uker.

Har du flere spørsmål - kontakt oss gjerne:

E-post: post@fagskolendiakonova.no