Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Bilde av hengelås over tastatur
Bilde av hengelås over tastatur
Nedenfor kan du lese mer om vår Personvernerklæring.

Personvernerklæring for Fagskolen Diakonova

Denne erklæringen redegjør for og gir generell informasjon om hvordan Fagskolen Diakonova behandler personopplysninger. Målet med personvernerklæringen er å gi generell informasjon om behandling av personopplysninger ved Fagskolen Diakonova.

Behandlingsansvarlig

Fagskolen Diakonova, ved rektor, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Behandlingsformål

Ved Fagskolen Diakonova behandles personopplysninger for administrative formål, for arkivformål, for undervisningsformål og for å oppfylle kontrakter. For å kunne administrere systemer, sikre stabil drift og avdekke og oppklare uønskede hendelser logges aktiviteten i IT-systemer. Som hovedregel kan informasjon som er samlet inn til ett bestemt formål, ikke brukes til andre formål uten lovlig grunn.

I hovedsak behandler vi opplysninger som du har gitt oss på grunn av en av følgende årsaker:

 • Besvare henvendelser fra studiesøkere, studenter, jobbsøkere, ansatte, samarbeidspartnere og andre.
 • Registrere påmelding til kurs, arrangementer eller nyhetsbrev.
 • Sende brosjyrer, invitasjoner eller annen informasjon.
 • Overholde våre avtaler med leverandører, utdanningsinstitusjoner, prosjektdeltakere, studenter, ansatte og andre samarbeidspartnere.
 • Fagskolen Diakonova har en berettiget interesse i å kunne kontakte deg.

Vi behandler også opplysninger indirekte blant annet på grunn av følgende årsaker:

 • Vi mottar opplysninger om deg fra et annet myndighetsorgan.
 • En klage eller veiledningssak inneholder opplysninger om deg.
 • En avviksmelding inneholder opplysninger om deg.
 • En ansatt eller student har oppgitt deg som nærmeste pårørende.
 • En jobbsøker har oppgitt deg som referanse.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi samler i hovedsak inn:

 • Navn
 • E-postadresse/postadresse
 • Arbeidsgiver
 • Telefon
 • Fødselsdato, D nummer
 • Fødselsnummer
 • Statsborgerskap
 • Foto av studenter og ansatte til bruk for adgangskort
 • IT-logg (driftslogg og applikasjonslogg i IT-systemet)
 • Bilder fra overvåkningskameraer som dekker uteområdene og inngangspartiet innvendig og utvendig.

I tillegg samles det inn andre opplysninger som er nødvendige for å utføre konkrete formål. Hjemmelsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger om søkere og studenter er personopplysningsloven og fagskoleloven.

Formålet med behandlingen av personopplysninger om ansatte er å oppfylle rettslige forpliktelser og avtaler. Hjemmelsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger om ansatte er personopplysningsloven og personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 a), b), c), e), f), artikkel 9 nr. 2 a), b), artikkel 88. Se nærmere om personvernerklæring for ansatte.

Personopplysningene behandles i henhold til personopplysningsloven §§ 8-10, jf. personvernforordningen artikkel 5, 6 og 9 og 89. Fagskoleloven med tilhørende forskrifter inneholder saksbehandlingsregler for hvordan opplysninger om ansatte og studenter skal behandles ved fagskolen.

Personopplysninger kan være nødvendige for å oppfylle en avtale, for eksempel en arbeidsavtale, tjenesteavtale, eller samarbeidsavtale. (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b). Vi kan også behandle personopplysninger dersom dette er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f). Behandling av personopplysninger kan baseres på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Selv om du har gitt samtykke til oss, kan du på hvilket som helst tidspunkt trekke det tilbake (GDPR art 6 nr. 1 bokstav a). I enkelte tilfeller foreligger det en rettslig forpliktelse til å behandle personopplysninger, for eksempel i henhold til regnskapsloven, aksjeloven, stiftelsesloven eller åndsverksloven (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c). Hjemmelsgrunnlaget for behandling av personopplysninger lagret i logger og overvåkningskameraer er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1, artikkel 10 og artikkel 32.

Hvem deler vi opplysninger med?

Personopplysninger vil kunne utleveres i henhold til offentlighetsloven ved begjæringer om innsyn. Offentlige myndigheter, som for eksempel skattemyndighetene, NAV, påtalemyndighetene og andre kan kreve å få personopplysninger utlevert ved mistanke om straffbare forhold.

I noen tilfeller bruker Fagskolen Diakonova databehandlere (for eksempel leverandører av IT-tjenester) til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller inngår vi avtaler med databehandlerne for å sikre at opplysningene behandles i samsvar med personvernregelverkets krav til personvern.

Bruk av databehandlere regnes ikke som utlevering av personopplysninger.

Vi deler også dine personopplysninger med samarbeidspartnere dersom dette er nødvendig for å oppfylle en avtale eller yte en tjeneste til deg, for eksempel en avtale om praksisopplæring. IT-loggene utleveres i utgangspunktet ikke, da de er ment som tekniske driftslogger for å sikre stabil drift og avdekke uønskede eller unormale hendelser. De kan bare utleveres til politi eller påtalemyndighet på grunnlag av en rettslig kjennelse.

Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?

Det er fastlagt rutiner for behandling av personopplysninger. Hovedregelen er at det ikke skal lagres flere opplysninger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av dem.

Personopplysninger skal normalt ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for å få gjennomført formålet med behandlingen av dem.

Fagskolen Diakonova oppbevarer de opplysningene vi er lovpålagt så lenge loven krever. Lagringsperioden vil dermed variere avhengig av til hvilke formål opplysningene ble registrert. Dersom all lovlig bruk av opplysningene er opphørt og ingen ytterligere lovbestemte krav gjør at de fortsatt må lagres, vil de bli rutinemessig slettet fra våre systemer senest tre måneder etter at formålet er opphørt.

Adgang til loggen slettes etter 30 dager. Kameraene filmer kontinuerlig, og opptakene lagres i sju dager før de slettes.

Dersom du trekker tilbake ditt samtykke til at vi kan behandle dine personopplysninger, vil vi slette alle opplysninger om deg, med unntak av de opplysningene vi er lovpålagt å lagre.

Hva er dine rettigheter?

 • Innsyn og dataportabilitet

Du har rett til å få informasjon om hvilke av dine personopplysninger vi behandler. Dette gjelder informasjon du selv har oppgitt, informasjon vi har hentet fra eksterne kilder, og informasjon om behandlingen av opplysningene. Du kan til enhver tid kreve innsyn i de opplysningene vi lagrer om deg.

Dataportabilitet er din rett til å motta personopplysninger du selv har gitt oss. Opplysningene skal sendes i et maskinlesbart format. Dette gjelder opplysninger du har gitt oss direkte på grunnlag av samtykke eller for å oppfylle en avtale.

 • Retting og sletting

Fagskolen Diakonova sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Opplysninger som Fagskolen Diakonova er lovpålagt å oppbevare, kan ikke kreves slettet. I de tilfellene som er beskrevet nedenfor skal institusjonen gjennomføre sletting uten ugrunnet opphold og normalt senest innen én måned.

Dersom du oppdager feil i de opplysningene som er registrert om deg, kan du kreve at opplysningene korrigeres.

 • Innsigelse mot behandling

Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger som skjer på grunnlag av berettigede interesser, med mindre slike interesser overstyrer dine grunnleggende rettigheter eller friheter.

Informasjonskapsler/cookies

Ved besøk på Fagskolens nettsider lastes det ned små tekstfiler (cookies). Cookies er en standard teknologi som de fleste nettsteder bruker. Fagskolen Diakonova bruker cookies til å generere statistikk for bruken av nettstedet, for å forstå brukernes interesser, og for å kunne tilby tilpassede annonser. Du kan velge å akseptere eller avvise cookies gjennom å endre innstillingene i din nettleser. Dette kan føre til at noen nettsteder ikke vil fungere optimalt.

Har du klager eller spørsmål?

Hvis du er uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller har spørsmål om behandlingen, kan du ta kontakt på e-post: post@fagskolendiakonova.no

Hvis du har andre spørsmål om personvern ved Fagskolen Diakonova kan du ta kontakt med vårt personvernombud Nancy Yue Liu. Kontaktinformasjon finner du her

Ikke ta med sensitiv informasjon eller personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger, i din e-post.

Du kan klage på hvordan Fagskolen Diakonova behandler dine opplysninger til Datatilsynet.