Hopp til hovedinnhold

Aktiv omsorg for personer med demens

Eldre dame og ung jente smiler og ser i en bok
Eldre dame og ung jente smiler og ser i en bok
Utdanningen gir en innføring i aldersvennlige samfunn og eldre personers samfunnsdeltakelse og medvirkning i planlegging og beslutninger som angår deres hverdagsliv. Studentene lærer om aldring, helse og helsesvikt hos personer med demens. De skal utvikle en helhetlig forståelse i hva demens er og betyr, og skal kunne forstå forskjellen mellom demens og kognitive, mentale og/eller psykiske problemer som skyldes annen sykdom eller lidelse.

Det kan søkes ledige studieplasser hos Samordna opptak i perioden 31. mai - 25. september. Trykk på knappen "ledige studieplasser" nedenfor.

Ledige studieplasser

Dersom du ønsker å se fullstendig studieplan, trykk på knappen "Studieplan" nedenfor.

Studieplan

Studentene skal utvikle kunnskap og ferdigheter i å observere, vurdere og imøtekomme ulike pleie- og omsorgsbehov. Viktigheten av kulturell tilhørighet, livssyn og det å bevare håp, tro, mening og mestring i eldre år blir belyst. Relasjonell omsorg, bruk av makt, kommunikasjon og samhandling står sentralt i utdanningen. Studentene får erfaring i å møte personer med demens på en etisk god måte, samhandle med dem, og hjelpe dem med å øke aktivitetsnivået slik at de opplever mening og får en bedre helse.  

Studenten skal også utvikle kunnskap og ferdigheter i å gi lindrende omsorg etter hvert som sykdommen forverrer seg og personen går inn i livets siste fase og slutt.

Opptakskrav

Oppfyller du ett eller flere av punktene nedenfor?

 • Fagbrev (aktivitør, ambulansearbeider, omsorgsarbeider eller helsefagarbeider) 
 • Vitnemål som aktivitør (1974-1995) eller hjelpepleier (1963-2006)
 • Skal gjennomføre fagprøve innen utgangen av opptaksåret
 • Realkompetanse (ikke noen av delene ovenfor,  men annet relevant som for eksempel arbeidserfaring, kurs, vitnemål fra videregående skole eller høyskole innen helse- og idrettsfag.)

Du finner mer informasjon ved å trykke på knappen "Opptakskrav" nedenfor.

Opptakskrav

Emner

 • 00AODA - Helse og aldring i et aldersvennlig samfunn - 15 studiepoeng
 • 00AODB - Verdier og relasjoner i møte med eldre personer med helseutfordringer - 15 studiepoeng
 • 00AODC - Teoretiske perspektiver på aktiv omsorg for personer med demens - 15 studiepoeng
 • 00AODD - Aktiv omsorg i praksis for personer med demens - 15 studiepoeng

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter endt utdanning vil du inneha oppdatert og spesialisert kompetanse som kan bidra til at du får andre arbeids- og ansvarsoppgaver.

Nye ansvarsområder kan for eksempel være organisering, planlegging, iverksetting og oppfølging av individuelt tilpassede tiltak og aktiviteter for  personer med demens.

Du vil kunne få en mer interessant arbeidshverdag, og du blir en attraktiv arbeidstaker i eldreomsorgen på geriatrisk avdeling i sykehus, i hjemmebaserte tjenester, på bo- og behandlingssenter i sykehjem, ved helsehus og i omsorgsboliger.

Du vil også kunne få mulighet til å delta i opplæring og veiledning av ansatte ved ulike helseinstitusjoner som nevnt ovenfor.  Utdanningen inneholder et grunnleggende kurs i legemiddelhåndtering.

Undervisnings- og arbeidsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Simulering
 • Ferdighetstrening
 • Veiledning
 • Praksisstudier
 • Obligatoriske læringsaktiviteter
 • Selvstudium

Studiet inkluderer en praksisperiode på 8 uker.

Har du flere spørsmål - kontakt oss gjerne:

E-post: post@fagskolendiakonova.no