Hopp til hovedinnhold

Ny utdanning - Handlingsberedskap ved atferd som utfordrer

Eldre mann holder yngre mann på skuldra mens de er ute og går på en grønn slette.
Eldre mann holder yngre mann på skuldra mens de er ute og går på en grønn slette.
Kunnskapsdepartementet har gjennom HK-dir. bevilget tilskudd til Fagskolen Diakonova for utvikling av en ny utdanning innen Handlingsberedskap ved atferd som utfordrer.

Som følge av en rekke reformer, har de kommunale helse- og omsorgstjenestene fått nye brukergrupper med mer faglig krevende og komplekse medisinske og psykososiale behov. Sykehjemsreformen, ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming, opptrappingsplan for psykisk helse og demensplan mv. har bidratt til at ansvar og oppgaver er blitt overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, uten at kompetansen i tilstrekkelig grad har blitt tilsvarende bygget opp.

Utfordrende atferd kan forekomme i ulik grad og årsakene kan være flere og sammensatte. Utfordrende atferd kan defineres som kulturelt avvikende atferd som er så intens, hyppig forekommende eller langvarig at den fysiske sikkerheten til personen selv eller andre er alvorlig truet, eller at den i stor grad begrenser eller hindrer tilgang til vanlig sosial deltakelse i samfunnet. Eksempler på utfordrende atferd er selvskading, ødeleggelse av gjenstander, angrep på andre/vold mot andre, problematisk eller skadelig seksuell atferd eller overgrep, eller passivitet som hindrer deltakelse.

Utfordrende atferd kan ha flere årsaker, og det oppstår ofte et samspill mellom ulike miljøfaktorer, inkludert organisatoriske forhold, relasjonelle faktorer og forhold i de fysiske omgivelsene. I tillegg kan personlige sårbarhetsfaktorer hos tjenestemottakeren være knyttet til kognitive funksjoner. Disse funksjonene fører til en lavere toleranse for å reagere med en spesifikk atferd når tjenestemottakeren ikke forstår eller ikke blir forstått av omgivelsene. Dette kan resultere i opplevd stress, usikkerhet, press, smerte, sykdom eller andre belastninger.

Atferd som utfordrer oppstår ofte i spennet mellom individets forutsetninger og omgivelsenes krav. Endringsarbeid for målgruppene krever derfor en helhetlig tilnærming med fokus både på egenskaper i livsmiljøet og hos enkeltpersonen.

Formålet med å utvikle studiet er å øke kompetansen til helsearbeidere både innen kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Som bruker av helsetjenester er det avgjørende å bli møtt med faglig kompetanse, helhetlig omsorg og forståelse for årsakene til at man utagerer.

Prosjektgruppens oppgaver

Prosjektgruppen har ansvaret for å utvikle studieinnhold, identifisere og definere relevante arbeidsområder samt kompetansekrav. Resultatet av arbeidet vil bli en studieplan som skal sendes til NOKUT for akkreditering.

Foreløpige emnebeskrivelser

 • Emne 1 - Rammer, teorier og etisk refleksjon knyttet til forebygging og håndtering av atferd som utfordrer.
 • Emne 2 - Tjenestetilbud, livsmiljø og bistand i dagliglivet.
 • Emne 3 - Samtykkekompetanse, tvang og makt.

Studieretning Handlingsberedskap ved atferd som utfordrer hos personer med demens

 • Emne 4 - Teoretiske perspektiver på demens og atferd som utfordrer.
 • Emne 5 - Positiv atferdsstøtte i praksis ved atferd som utfordrer hos personer med demens.

Studieretning Handlingsberedskap ved atferd som utfordrer hos personer med utviklingshemming

 • Emne 4 - Teoretiske perspektiver på utviklingshemming og atferd som utfordrer.
 • Emne 5 - Positiv atferdsstøtte i praksis ved atferd som utfordrer hos personer med utviklingshemming.

Kommende aktiviteter - tidsplan

 • Juni 2023–Februar 2024: Plangruppa arbeider med forslag til studieplan.
 • Februar 2024: Studieplanen sendes NOKUT for akkreditering.
 • Februar 2025: Studiet publiseres for opptak.
 • August 2025: Oppstart av første kull.

Opptakskrav

 • Fagbrev
 • 3-årig yrkesfag fra videregående innenfor helse og oppvekst
 • Realkompetanse, minimum 23 år i opptaksåret og relevant erfaring i fagfeltet.

Samarbeidspartnere

Fagskolen Diakonova (prosjekteier)

Stiftelsen Ragna Ringdals dagsenter

Diakonhjemmet Omsorg

Siljuslåtten Sykehjem

Fagforbundet

Signo Conrad Svendsen senter

Lukas Høyere Yrkesfagskole

Sykehjemsetaten i Oslo

Unicare Bo & Omsorg

VID Vitenskapelige Høgskole

 

Har du spørsmål angående prosjektet eller er du interessert i mer informasjon om hvordan du kan søke på utdanningen?

Ta kontakt med Fagskolen Diakonova på epost: post@fagskolendiakonova.no

eller prosjektleder Siri Wahl Grøneng på epost: siri.wahl@fagskolendiakonova.no